[start] [koniec]
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Tucholi                                                              

wykaz opłat

W dniu 16.06.2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło możliwość przeglądania ksiąg wieczystych w Internecie.
 
przeglądarka ksiąg wieczystych


Przewodniczący Wydziału            Aleksandra Miąsko
Referendarz Sądowy                   Aleksandra Miąsko
Kierownik Sekretariatu                Irena Opic                  

Dane kontaktowe:
ul. Świecka 28
89-500 Tuchola
Parter, pok. 2


Kierownik sekretariatu: (52) 336 04 12
Fax: (52) 336 04 42
Biuro Podawcze, pok. 3  (52) 336 04-42
Ekspozytura Centralnej Informacji, pok. 3  (52) 336 04 42
E-mail:wieczyste@tuchola.sr.gov.pl


Godziny urzędowania sekretariatu:
 
poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
w poniedziałki sekretariat wydziału dyżuruje w godzinach od 7.30 do 18.00

Właściwość miejscowa:

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na obszarze gmin:
 • Cekcyn
 • Gostycyn
 • Kęsowo
 • Lubiewo
 • Śliwice
 • Tuchola

Właściwość rzeczowa:

W Wydziale rozpoznawane są wnioski:
 • o założenie księgi wieczystej
 • o wpis w księdze wieczystej
 
     Wydział wydaje wypisy aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy, mających swoje siedziby na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Tucholi.

Ważne informacje:
 • W Wydziale nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości. Taka usługa dostępna jest w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego.
 • Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, wypis z rejestru gruntów. Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.


Biuro Podawcze (pokój nr 3)
     Przyjmowanie wniosków o założenie księgi wieczystej i o wpis w księdze wieczystej. Wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu. Wzory formularzy są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:
 
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta/
   
We wniosku należy bezwzględnie podawać numery PESEL wzgl. REGON.
  Opłaty należy uiszczać zgodnie z wykaz opłat.

Ekspozytura Centralnej Informacji (pokój nr 3)
     Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej oraz wydawanie tych dokumentów.

      Opłaty:
 • odpis zupełny 60 zł,
 • odpis zwykły 30 zł,
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 10 zł.

     Powyższe opłaty można uiszczać w kasie Sądu Rejonowego w Tucholi.

     Kasa Sądu Rejonowego w Tucholi czynna jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.

     Osoba zainteresowana składa wniosek na formularzu KW ODPIS  wraz z dowodem uiszczenia w kasie Sądu Rejonowego wymaganej opłaty. Formularz dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/nowa-ksiega-wieczysta/
    
     Odpis zostanie wydany w dniu złożenia wniosku po sprawdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

     Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą np. kod tut. Wydziału BY1T.
 
      Przeglądanie ksiąg wieczystych w wersji elektronicznej lub papierowej po podaniu numeru księgi wieczystej przez zainteresowanego. W Wydziale nie ustala się numerów ksiąg wieczystych wg położenia nieruchomości.
     

     Prawo wglądu do akt ma notariusz lub osoba mająca interes prawny np. właściciel nieruchomości, jego następca prawny np. spadkobierca posiadający postanowienie o nabyciu spadku, wierzyciel właściciela dysponujący tytułem wykonawczym.