Sąd Rejonowy w Tucholi sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje zadania z ochrony prawnej, powierzonej w drodze ustaw.

W poszczególnych wydziałach Sądu prowadzi się:
 
  • w wydziałach cywilnych: sprawy z zakresu prawa cywilnego,
  • w wydziałach karnych: sprawy z zakresu prawa karnego,
  • w wydziałach rodzinnych i nieletnich - sprawy:
        z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
        dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
        dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków
        odurzających i psychotropowych,
        należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw,
  • w wydziałach ksiąg wieczystych:
        księgi wieczyste  oraz inne sprawy cywilne z zakresu postępowania
        wieczystoksięgowego

 
Sąd Rejonowy w Tucholi rozpoznaje wszystkie sprawy z zakresu:
 
  • prawa cywilnego z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Sądów Okręgowych wymieniona w art.17 kodeksu postępowania cywilnego

  • prawa karnego z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości Sądów Okręgowych wymienionych w art.25 kodeksu postępowania karnego